Hur fungerar undantag från amorteringskrav?

Publicerad: 2023-02-26

I dessa tider då konsumenterna pressas allt hårdare med högre räntor, inflation och höga energipriser så är det många som letar efter olika sätt att minska sina utgifter. En stor utgift för många som lånat pengar till sin bostad på en uppblåst bostadsmarknad är sannolikt de amorteringar man betalar på lånet varje månad. Just amorteringen kanske inte är det absolut första man bör spara in på i hushållet eftersom det faktiskt minskar lånet över tid, men för fler och fler kan det bli en rent nödvändig utgift att se över för att få vardagen att gå ihop.

Hur fungerar amorteringskraven idag?

Om du tar ett bolån idag som är större än 50 % av bostadens värde så behöver du också amortera varje månad. Hur mycket beror på din belåningsgrad och din inkomst. Har du en belåningsgrad på mellan 70 % - 85 % av bostadens värde så ska du amortera ner 2 % årligen, och därefter 1 % årligen tills dess att din belåningsgrad är under 50 %.

Är det också så att du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så ska du amortera ytterligare 1 % varje år. Du kan räkna mer på vad detta innebär i vår bolånekalkylator.

Undantag från amorteringskrav, hög ränta är i sig inte ett giltigt skäl

I reglerna för amorteringskrav så finns vissa möjligheter till undantag1. Det är banken som ställt ut lånet som efter en individuell bedömning kan bevilja ett tillfälligt undantag från amorteringskravet, och för att det ska beviljas så ska det finnas särskilda skäl. Frågan är då alltså vad som menas med ett särskilt skäl i den här kontexten.

Enligt Finansinspektionen så kan särskilda skäl föreligga om hushållets ekonomiska förutsättningar förändras väsentligt från tiden då lånet beviljades. Det kan handla om att du blivit av med din lön till följd av sjukdom eller arbetslöshet, eller att du fått mindre marginaler på grund av till exempel ökade elpriser.

Att räntan ökar däremot anses i sig själv inte vara ett särskilt skäl. Anledningen här är att banken, när de gav ut lånet, ska ha tagit med detta i sitt scenario när de jämfört hushållets ekonomi med en så kallad kalkylränta - dvs. en fiktiv ränta som banken anser att man ska kunna klara av. I skrivande stund så det vanligt att kalkylräntan som bankerna använder sig av är 7 %2.

Amorteringsfrihet och finansiell stabilitet

Svenskarna är ökänt överbelånade och räntekänsliga och amorteringskraven är ett verktyg som används för att vi inte ska förvärra den situationen ytterligare. Det här skrev vi bland annat om i Ränteläget december 2022. I samma artikel så skrev vi även om att det Finansiella Stabilitetsrådet kommenterat att det gällande regelverket för undantag från amorteringskrav ska fungera som en ventil när hushållen blir alltmer pressade. Hur går det egentligen ihop om anledningen till att hushållen blir pressade är på grund av högre räntor, när detta enligt regelverket beskrivet ovan inte är ett särskilt skäl?

Finansinspektionen svarar

Vi ställde den frågan till Finansinspektionen och fick svar från en av deras analytiker3.

I beslutsPM för amorteringsföreskrifterna framgår det till exempel att inkomstbortfall vid arbetslöshet kan vara ett särskilt skäl. Men de exemplen som ges är inte uttömmande, även andra faktorer kan enskilt eller i kombination ge ekonomiska problem eller innebära väsentligt försämrade ekonomiska förutsättningar. Till exempel kraftigt höjda elkostnader. Utgångspunkten är att problemen inte ska vara kända när krediten ges.

Eftersom bankerna kreditprövar potentiella kunder med så kallade kalkylräntor så ska i regel deras kunder klara av betydande räntehöjningar utan att kontraktsvillkoren behöver ändras. Därför är högre räntekostnader i sig inte ett särskilt skäl. Men i bankens bedömning av helheten kan det, tillsammans med inkomstbortfall eller andra utgifter som ökar kraftigt, spela en roll i bedömningen av kundens ekonomiska situation.

Nyckeln är helt enkelt att problemen inte ska vara kända när krediten ges. Att höjda räntor inte anses vara ett särskilt skäl för amorteringsfrihet känns dock nästan överflödigt, i alla fall i den situation landets ekonomi befinner sig i nu. Anledningen till att bolåneräntor stiger är ju på grund av att Riksbanken höjer styrräntan - och det är till en följd av urspårad inflation, det vill säga högre priser för konsumenter. Vi undrar om det någonsin fanns ett scenario där vi enbart haft högre räntor utan att hushållens övriga utgifter ökat väsentligt? Det känns som att undantag från amorteringskrav i ett scenario med höga räntor fanns där för alla hela tiden.

Har du hittat något fel i texten eller vill du bara säga hej? Skicka ett mail till .